KONKURSY

01
AKTUALNE REGULAMINY KONKURSÓW

Regulamin konkursu „ Bent  Family Demo Day !”

Amer Sports Poland

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Amer Sports Poland Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, NIP: 5262855343
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram. Serwis

instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a ATOMIC SKIING PL.
 2. Konkurs trwa 19.02.2022 do 21.02.2022 do końca dnia.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 22.02.2022 za pośrednictwem fanpage’a ATOMIC SKIING.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/AtomicSkiingPL .

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia w formie postu, na którym widnieją narty Benchetler z kolekcji 22/23 oraz oznaczeniu zdjęcia odpowiednimi tagami @@ATOMICSKI oraz @TIGER_SNOWPARK_CZARNYGRON  wraz z hasztagiem ##BENTFAMILYDAY.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opublikowane zdjęcie poprzez oznaczenie go hasztagiem #BENTFAMILYDAY.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca przez jury.
 4. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram oraz postu na fanpage’u ATOMIC SKIING PL (FB) i Stacja Eksperta (IG).
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w publikowanych postach.
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa  nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są za 1 msc. narty Bent100 z kolekcji 2022/2023 .
 2. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzców.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@amersports.com.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – DO BOJU ATOMOWE DZIEWCZYNY).
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Amer Sports Poland z siedzibą w Krakowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: elzbieta.zaremba@amersports.com.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez konto na instagramie  @StacjaEksperta.pl i fan page na Facebooku ATOMIC SKIING PL.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy i dwóch innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 2. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.